کاهش سختی برشی دیوارهای سازه‌ای مجاز است؟

کاهش سختی برشی دیوارهای سازه‌ای مجاز است؟

...

 🔺ضوابط سخت‌گیرانه در ACI 318-19 (و مبحث نهم ویرایش پنجم) در طرح برشی دیوارهای سازه‌ای معضلی برای مهندسین سازه شده است. با توجه به محدودیت‌های معماری، ممکن است جواب گرفتن از دیوارهای سازه‌ای امکان‌پذیر نباشد!
 
🔺برخی همکاران با استناد به برخی منابع موجود، سختی برشی دیوارهای سازه‌ای را کاهش می‌دهند. در این مورد نکات زیر حائز اهمیت است:
 
✔️ 1- آیین‌نامه ACI 318-19 به دلیل نگرانی زیادی که برای برش دارد، صراحتاً کاهش سختی برشی را غیرمجاز می‌داند (شکل پیوست). بنابراین با توجه به اینکه طرح ساختمان بر اساس این آیین‌نامه می‌بایست صورت گیرد، اجازه کاهش سختی برشی در دیوارهای سازه‌ای وجود ندارد.
 
✔️ 2- ازطرفی ASCE 41-17 کاهش سختی برشی دیوارهای سازه‌ای را برابر 0.4EcAw پیشنهاد کرده است که با فرض نسبت پواسون 0.2 تقریبا برابر GAw خواهد شد. بنابراین طبق این آیین‌نامه نیز کاهش سختی برشی منظور نمی‌شود.
 
✔️ 3- انجمن طراحی ساختمان‌های بلند لس‌آنجلس (LATBSDC) کاهش سختی برشی دیوارهای سازه‌ای را 0.5 و ضریب کاهش سختی برشی تیرها و ستون‌ها را برابر 1.0 پیشنهاد کرده است. اختلاف این مدل با آیین‌نامه ACI 318-19 بیشتر خواهد شد (توصیه نمی‌شود).
 
🔺 ازضوابط ACI 318-19 پرواضح است که نگرانی برای مؤلفه برش برای همه اعضا (تیر، ستون و دیوار) زیاد است و اجازه کاهش نیروی برشی را نمی‌دهد؛ حتی با علم به اینکه با ترک‌خوردگی بتن، کاهش سختی در تمامی مؤلفه‌های سختی اتفاق می‌افتد. بنابراین، چنانچه مرجع طراحی سازه را ACI 318-19 بدانیم، اجازه هیچ‌گونه کاهش سختی در مؤلفه برشی در هیچ المانی وجود ندارد. حتی در تیرهای همبند نیز نباید کاهش سختی برشی اعمال گردد (بااینکه در بسیاری از مراجع کاهش سختی برشی در تیرهای همبند پیشنهاد شده است).
 
🔹اگر ضوابط آیین‌ نامه در برش دیوارهای سازه‌ای سخت‌گیرانه شده است، به معنی استفاده از هر فرضی خارج از چهارچوب آیین‌نامه به جهت جواب گرفتن از طرح نیست.
 
 
...


نام و نام خانوادگي:  
ايميل :  
موبايل :  
آدرس :
متن پيام :  
کد امنیتی :