طرح برشی ستون‌های بتنی با سطح شکل‌ پذیری ویژه

طرح برشی ستون‌های بتنی با سطح شکل‌ پذیری ویژه

...

 🔺برای طراحی برشی ستون‌های بتنی با سطح شکل‌پذیری ویژه مطابق ACI 318-19 باید سه مورد زیر در نظر گرفته شود:
✔️ 1-نیروی برشی حاصل شده از ترکیب بارهای متعارف، Vu1
✔️ 2-نیروی برشی حاصل شده با فرض تشکیل مفصل پلاستیک در دو انتهای ستون و در نظر گرفتن لنگر محتمل، Vu2
✔️ 3-نیروی برشی حاصل شده با فرض تشکیل مفصل پلاستیک محتمل در تیرهای متصل به ستون‌ها، Vu3
و در نهایت نیروی برشی طراحی ستون‌های بتنی با سطح شکل‌پذیری ویژه به شرح رابطه زیر محاسبه می‌شود:
Vu=max{Vu1, min(Vu2,Vu3)}
 
🔺نرم افزارETABS در کلیه نسخه‌ها نیروی برشی بر اساس هر سه حالت گفته شده را بر اساس آیین‌نامه ACI محاسبه می‌کند. اما یک ایراد اساسی به نیروی برشی حاصل شده در حالت سوم، Vu3، به آن وارد است. این نر‌افزار برای محاسبه Vu3 با فرض تشکیل نقطه عطف در وسط ستون‌ها و گرفتن تعادل، نیروی برشی هر ستون را با در نظر گرفتن لنگر محتمل تیرها محاسبه م‌کند.
 
🔺متاسفانه روش گفته شده درنرم‌افزارETABS برای محاسبه Vu3 صحیح نیست. روش صحیح اینست که باید ابتدا لنگر محتمل ناشی از تیرها را محاسبه و در گره اتصال اعمال کند و این لنگر را متناسب با سختی ستون در بالا و پایین گره تقسیم کند که اینکار را نمی‌کند! بنابراین طرح برشی ستون های ویژه چنانچه Vu3 بحرانی شود با اشکال همراه است. در شکل ضمیمه نحوه صحیح محاسبه Vu3 نمایش داده شده است. همچنین یک ایراد دیگر در روش نرم افزار ETABS عدم تشکیل نقطه عطف در وسط ستون روی تراز فونداسیون خواهد بود که معمولا در این تراز نقطه عطف حدود 2/3 ارتفاع از روی تراز فونداسیون است.
 
🔹بنابراین طرح برشی ستون‌های ویژه در نرم‌افزار ETABS با مشکل مواجه است.  
 
...


نام و نام خانوادگي:  
ايميل :  
موبايل :  
آدرس :
متن پيام :  
کد امنیتی :