طرح برشی فونداسیون های شبکه ای (نواری) - تکمیلی

  • نوشته شده توسط: مدير سايت
  • مقالات دال و پی
  • بازدید: 147
  • انتشار: شنبه، 14 آبان 1401 15:9

طرح برشی فونداسیون های شبکه ای (نواری) - تکمیلی

...

 
 قبلاً درمقاله ی (کنترل برش یک طرفه در پی ها شبکه ای) به بحث مقاومت برشی بتن در فونداسیون‌های شبکه‌ای اشاره گردید. همان‌طور که نتیجه شد، در ACI 318-19 بخش قابل‌توجهی از مقاومت برشی را در صورت عدم وجود آرماتور برشی حداقل نادیده می‌گیرد.
 
سؤالات زیادی از طرف همکاران در این مورد مطرح شد. مطابق توضیحات ارائه شده مقاله ی (کنترل برش یک طرفه در پی های شبکه ای) چنانچه آرماتور برشی حداقل در فونداسیون شبکه‌ای استفاده نشده باشد، می‌بایست مقاومت برشی بتن را به مقدار قابل‌توجه کاهش داد که به‌صورت تقریبی پیشنهاد شد از مقدار φ=0.5×0.75=0.375 استفاده شود. اما از این ضریب تقلیل مقاومت نباید برای طرح برشی استفاده کرد. مراحل صحیح طرح برشی مطابق با ضوابط ACI 318-19 به شرح زیر است:
 
  • ابتداضریب تقلیل مقاومت به‌صورت تقریبی برابر 0.375 معرفی می‌شود.
  • درگامبعدنتایج طرح برشی نوارهای طراحی در نرم‌افزار SAFE2016 مشاهده می‌شود. چنانچه در این مرحله در بخشی از فونداسیون آرماتور برشی گزارش شده بود، "می‌بایست در این نواحی از آرماتور برشی حداقل استفاده شود" که ACI 9.6.3.4 ضابطه آن را بیان می‌کند.
  • درمرحله آخرباید مجدد ضریب تقلیل مقاومت را روی φ=0.75 تنظیم کرده و مقدار آرماتور برشی مورد نیاز را طراحی کرد. چنانچه در این مرحله میزان آرماتور برشی از حداقل آیین‌نامه بیشتر بود، فقط در آن نواحی می‌توان تعدادی سنجاقی را به آرماتور برشی حداقل اضافه کرد. در غیر این صورت، همان آرماتور برشی حداقل محاسبه شده در گام قبل می‌بایست در نقشه‌ها ارائه گردد.
 
درفونداسیون‌های شبکه‌ای اجرای آرماتور برشی بسته دشوار است. بنابراین می‌توان طبق توصیه ACI 25.7.1.7 از وصله دو آرماتور U استفاده کرد که در پیوست نمایش داده شده است.
 
دربسیاری از پروژه‌ها، طرح برش یک‌طرفه در فونداسیون‌ها با اهمیت دوچندان مواجه شده است چراکه تقریباً می‌توان گفت که یک حالت حدی تعیین کننده خواهد بود. بنابراین باید به دقت نواحی مورد نیاز (عمدتاً نواحی نزدیک ستون‌ها و دیوارها یا مهاربندها) به آرماتور برشی حداقل و مورد نیاز مسلح شوند. 

...


نام و نام خانوادگي:  
ايميل :  
موبايل :  
آدرس :
متن پيام :  
کد امنیتی :