محاسبه تغییر شکل آنی بار زنده در تیرها و دال‌ها

محاسبه تغییر شکل آنی بار زنده در تیرها و دال‌ها

...

 🔺تغییر شکل آنی ناشی از بارهای زنده که با L/360 کنترل می‌گردد، در المان‌های بتنی با نکته مهمی همراه است. در سازه‌های بتنی به دلیل ترک‌خوردگی اعضا، سختی و توالی اعمال بارها بسیار پراهمیت است.
 
🔺درکتب مرجع هنگام محاسبه تغییر شکل آنی بار زنده (به کمک محاسبات دستی) از یک تکنیک به جهت ساده شدن حل مسئله استفاده می‌کنند. روش پیشنهادی و ساده‌شده به این صورت است که ابتدا فرض می‌شود کل بارهای مرده + زنده هم‌زمان به سازه اعمال می‌شوند و میزان ترک‌خوردگی اعضا محاسبه خواهد شد (Case1=D+L). در ادامه فرض می‌شود که فقط بار مرده به سازه اعمال شده است و میزان ترک خورگی اعضا محاسبه می‌گردد (Case2=D). با تفریق تغییر شکل حاصل از دو لودکیس گفته شده، تغییر شکل آنی بار زنده حساب می‌شود.
Delta,L=Case1-Case2
 
🔺روش دقیق‌ تر متفاوت خواهد بود. درواقع بارهای زنده، بارهای گذرا محسوب می‌شوند. بنابراین در ابتدا المان‌های بتنی تحت بارهای ماندگار (مرده + تیغه‌ها) ترک ‌خورده و تغییر شکلی در آن‌ها اتفاق می‌افتد. در ادامه بارهای گذرا به آن‌ها اعمال می‌گردد که توالی اعمال بارها در این تعریف بسیار مهم است.
 
🔺درنرم‌افزارSAFE قابلیت بسیار خوبی وجود دارد که کاربر می‌تواند توالی اعمال بار و روند ترک‌خوردگی صحیح المان‌های بتنی را به‌درستی تعریف کند. ابتدا آنالیز ترک‌خوردگی برای بارهای مرده+ تیغه‌ها انجام می‌شود و سپس در یک لودکیس دیگر، شرایط ترک‌خوردگی موجود به بار زنده تعریف می‌شود و ترک‌خوردگی ناشی از بار زنده مجدد به حالت بارهای ماندگار اضافه خواهد شد. در شکل ضمیمه روند انجام صحیح این مسئله نمایش داده شده است.
 
🔹بنابراین بهتر است برای محاسبه تغییر شکل آنی بار زنده، توالی اعمال بارها به‌درستی در لودکیس های غیرخطی تعریف شود. 
 ...


نام و نام خانوادگي:  
ايميل :  
موبايل :  
آدرس :
متن پيام :  
کد امنیتی :