ضریب آرماتور محصورکننده در چشمه اتصال

ضریب آرماتور محصورکننده در چشمه اتصال

...

 ⁉️**آپدیت**
 
🔺درمحاسبه حداقل طول مورد نیاز برای مهار آرماتور قلاب‌دار، ضریب آرماتور محصورکننده، ψr، معرفی شده است. این ضریب به دو عامل زیر وابسته است:
 
✔️ 1-فاصله آرماتورهای قلاب‌دار از یکدیگر، که چنانچه این فاصله از 6 برابر قطر آرماتورهای بیشتر باشد این ضریب برابر یک است در غیر این صورت باید حجم خاموت در چشمه اتصال بررسی شود.
✔️ 2-حجم خاموت درچشمه اتصال،که چنانچها ین حجم در چشمه اتصال حداقل برابر 40 درصد مساحت آرماتور قلاب‌دار باشد این ضریب برابر یک است در غیر این صورت این ضریب برابر 1.6 خواهد بود.
 
🔺ضریب آرماتور محصورکننده تأثیر بسیار زیادی در محاسبه حداقل طول مهار آرماتورهای خمشی تیرها و حداقل بعد ستون دارد. در محاسبه حجم خاموت در چشمه اتصال باید پارامتر Ath مطابق ACI318-19 محاسبه گردد. در محاسبه این پارامتر اختلاف نظرهایی وجود دارد که آیا سنجاقی را نیز می‌توان منظور کرد یا خیر؟
 
🔹با بررسی و استعلام‌ها گرفته‌شده، مشخص شده است که در محاسبه Ath نباید سنجاقی را منظور کرد و می‌بایست فقط مساحت ساق‌های پیرامونی از دورگیرها را به‌عنوان آرماتور محصورکننده در نظر گرفت. در نسخه‌های بعدی آیین‌نامه ACI 318 قرار است شرایط استفاده از سنجاقی با تغییر در ضوابط ارائه گردد، اما در حال حاضر و بر اساس ضوابط موجود در نسخه 2019، امکان استفاده از سنجاقی در محاسبه Ath وجود ندارد.
 
 
 
 
...


نام و نام خانوادگي:  
ايميل :  
موبايل :  
آدرس :
متن پيام :  
کد امنیتی :