ممان اینرسی مؤثر اعضای بتنی در محاسبه تغییر شکل

ممان اینرسی مؤثر اعضای بتنی در محاسبه تغییر شکل

...

 🔺یکی از پارامترهای مهم در محاسبه تغییر شکل اعضای بتنی نظیر تیرها و دال‌ها، ممان اینرسی مؤثر است که با Ie نمایش داده می‌شود (Effective Moment of Inertia).
 
🔺در ACI 318-19 تغییری در این بخش دیده شده است برای مقاطع کم فولاد منجر به Ie کمتر به نسبت رابطه ACI 318-14 خواهد شد. مطابق تحقیقات انجام شده رابطه پیشنهاد شده توسط برانسون (Branson) که تا سال 2014 از آن استفاده می‌شد، به دلیل منظور نکردن اثرات قیود و کاهش مقاومت کششی بتن در اجرا برای اعضایی که درصد آرماتور پایینی دارند غیر محافظه‌کارانه بوده است. به همین دلیل در ویرایش 2019 رابطه جدید مطابق شکل ضمیمه ارائه شده است.
 
🔺در رابطه ارائه شده در نسخه 2019، با اعمال ضریب کاهشی 2/3 به مقدار لنگر ترک‌خوردگی، اثرات قیود و کاهش مقاومت کششی بتن به‌نوعی اعمال می‌گردد. مطابق ACI 318-19 چنانچه لنگر وارده به عضو تحت بار سرویس از 2/3Mcr کمتر باشد، ممان اینرسی مؤثر همان ممان اینرسی مقطع ناخالص خواهد بود؛ این در حالی است که در ویرایش 2014 اگر لنگر وارده از Mcr کمتر بود مقطع ترک نخورده محسوب می‌شد که بیانگر سخت‌گیرانه‌تر بودن رابطه جدید ACI 318-19 است.
 
...


نام و نام خانوادگي:  
ايميل :  
موبايل :  
آدرس :
متن پيام :  
کد امنیتی :