در نظر گرفتن سختی دال در طراحی سازه‌های بتنی

در نظر گرفتن سختی دال در طراحی سازه‌های بتنی

...

 سؤالات در پیرامون در نظر گرفتن سختی دال بسیار زیاد است. در ادامه به‌اختصار به مهم‌ترین حالات موجود پرداخته می‌شود. توجه کنید که مطالب بیان شده در این پست صرفاً نظر شخصی بنده است.
 
 
🔺اگر دال به همراه قاب خمشی وجود داشته باشد:
* در این حالت چنانچه سختی تیرها به نسبت دال قابل توجه باشد (ضریب آلفا بیشتر از 2 باشد) برای طراحی المان‌های سازه‌ای سختی دال نزدیک صفر باید باشد.
* برای کنترل دریفت سختی دال نزدیک صفر باید باشد.
* برای کنترل نامنظمی پیچشی و زمان تناوب، سختی دال به مقدار مناسب باید معرفی شود.
 
 
🔺اگر دال به همراه تیرهای هم ضخامت آن وجود داشته باشد (تیر مخفی):
* در این حالت برای طراحی المان‌های باربر سازه‌ای باید سختی دال نزدیک صفر در نظر گرفته شود. همچنین تیرهای هم ضخامت دال باید دو سر مفصل شوند و طراحی المان‌های سازه‌ای انجام شود.
* برای کنترل دریفت باید سختی دال نزدیک صفر و تیرهای هم ضخامت دال دو سر مفصل شوند.
* برای کنترل نامنظمی پیچشی و زمان تناوب باید سختی دال به مقدار مناسب تعریف شود. همچنین تیرهای هم ضخامت دال باید با سختی واقعی(لحاظ کردن اثر همپوشانی) مدل شوند.
* طراحی تیرهای هم ضخامت دال (تیرهای مخفی) در فایلی که سختی دال به مقدار مشخص تعریف شده است انجام می‌شود.
* کنترل برش پانچ برای این سقف الزامی است و تیر هم ضخامت نمی‌تواند مانع بروز پانچ شود.
 
 
🔺اگر دال به همراه ستون باشد و دال به‌عنوان قاب خمشی منظور نگردد:
* سختی دال باید نزدیک صفر باشد. همچنین ستون‌های متصل به دال چنانچه به هیچ تیری متصل نشده باشند باید دو سر مفصل شوند. پایه آن‌ها هم باید مفصلی شود. طراحی المان‌های باربر جانبی در این فایل انجام می‌شود.
* سختی واقعی دال معرفی می‌شود و ستون‌های متصل به دال به صورت پیوسته (اتصال مفصلی نباشد) در این فایل طراحی می‌شوند.
* کنترل دریفت در فایل اول انجام می‌شود (سختی دال صفر و ستون‌های متصل به دال دو سر مفصل).
* کنترل زمان تناوب و نامنظمی پیچشی باید با در نظر گرفتن سختی مناسب دال و مدل‌سازی واقعی ستون‌های متصل به دال باید انجام گیرد.
* طراحی ستون‌های متصل به دال باید برای تغییر شکل غیرخطی و یا حداکثر ظرفیت منتقل شده از دال به ستون طراحی شوند. یا می‌توان جزئیات خاموت گذاری برای ستون‌های با سطح شکل‌پذیری ویژه برای آن‌ها منظور کرد.
 
 
🔺اگر دال به همراه دیوار برشی تنها باشد:
* برای طراحی المان‌های باربر جانبی (همان دیوارها) بهتر است یک‌بار با سختی صفر دال و یک‌بار با سختی مناسب دال منظور گردد و پوش این دو فایل به‌عنوان نتیجه نهایی منظور شود. علت پیشنهاد منظور کردن سختی مناسب دال لحاظ کردن لنگر خارج از صفحه به دیوارها است.
* کنترل دریفت با سختی صفر انجام شود.
* کنترل نامنظمی پیچشی و زمان تناوب با سختی مناسب دال انجام شود.
 
در شکل ضمیمه حالت صحیح در نظر گرفتن سختی دال در طراحی سازه‌های بتنی بیان شده است که متأسفانه به دلیل نرم‌افزار ETABS قادر به این کار نیستیم. چراکه هنگامی که سختی دال صفر شود، تحلیل سازه برای بارهای ثقلی دقیق نخواهد بود.
 
 
 
 
...


نام و نام خانوادگي:  
ايميل :  
موبايل :  
آدرس :
متن پيام :  
کد امنیتی :