کنترل تقریبی تغییر شکل تیرهای بتنی با کمک نرم‌افزار ETABS

کنترل تقریبی تغییر شکل تیرهای بتنی با کمک نرم‌افزار ETABS

...

🔺 یکی از کنترل‌هایی که معمولاً به دلیل محاسبات نسبتاً طولانی از آن صرف‌نظر می‌شود، کنترل تغییر شکل تیرهای بتنی است. محاسبه دقیق تغییر شکل تیرهای بتنی ممکن است مقداری زمان‌بر باشد و در مواردی که حساسیت کمتر است می‌توان از روش‌های تقریبی نیز استفاده کرد. روش تقریبی که در ادامه گفته می‌شود منطبق بر ضوابط ACI318-19 است و می‌تواند در برخی مواقع این کنترل را محافظه‌کارانه کند.
 
🔺روش تقریبی به این صورت است که ضریب ترک‌خوردگی تیر موردنظر 0.5 اعمال می‌شود. یعنی گزینه I33=0.5 تعریف می‌شود. سپس ترکیب بارهای زیر به نرم‌افزار ETABS معرفی می‌شوند.
C1=Live
C2=Dead+Lp+0.2Live
 
🔺برای محاسبه تغییر شکل آنی بار زنده، مقدار تغییر شکل عضو موردنظر با ترکیب بار C1 برداشت می‌شود و با L/360 مقایسه خواهد شد. برای محاسبه تغییر شکل بلندمدت نیز از رابطه زیر استفاده می‌شود:
Long-Term= C1+λC2
 
که ضریب λ برای اعمال تغییر شکل آنی به تغییر شکل درازمدت استفاده می‌شود. تغییر شکل حاصل شده را باید با مقدار L/240 یا L/480 مقایسه کرد. در شکل ضمیمه این مراحل به‌طور صورت خلاصه نمایش داده است.
 
✔️نکته: استفادهازاین روش برای برآورد اولیه است و مسلماً روش دقیقی نیست. چنانچه با این روش با اختلاف قابل‌قبول جواب گرفته شود، نیازی به بررسی روش دقیق نیست. اما چنانچه مقدار مرزی حاصل شود و یا با این روش تغییر شکل جواب ندهد، توصیه می‌شود از روش دقیق استفاده شود. )
...


نام و نام خانوادگي:  
ايميل :  
موبايل :  
آدرس :
متن پيام :  
کد امنیتی :