پروژه تجاری مسکونی

پروژه تجاری مسکونی

پروژه تجاری مسکونی

موقعیت : مهاباد 
کاربری : تجاری - مسکونی 
متراژ : 6000 مترمربع 
خدمات آبا : طراحی سازه 

نوع اسکلت : بتنی 
تعداد طبقات : 16 طبقه 
سیستم باربر جانبی : قاب خمشی متوسط + دیوار برشی ویژه 
سیستم باربر ثقلی : سقف وافل دوطرفه 
وزن آرماتورمصرفی : 45 کیلوگرم بر مترمربع 
چالش های پروژه : با توجه به تعداد طبقات بالا ، شکل پذیری ویژه برای طرح دیوارها ارائه گردید ، همچنین کنترل خیز و ارتعاش دهانه بلند مورد بررسی قرار گرفت .