عرض مؤثر bj در چشمه اتصال

عرض مؤثر bj در چشمه اتصال

...

 🔺عرض مؤثر برای محاسبه مقاومت چشمه اتصال یکی از نکات مبهم در آیین‌نامه ACI 318-19 و مبحث نهم 99 است که چنانچه دو تیر با عرض متفاوت به یک اتصال متصل شوند، برای محاسبه bj باید کدام عرض در نظر گرفته شود.
 
🔺معمولاًدرکنارراه‌پله‌ها به جهت جلوگیری از شانه گیر بودن مسیر رمپ پله‌ها، تیرهای با عرض 30 یا 25 سانتی‌متر باید طراحی گردد. اما تیر دهانه کناری آن معمولاً دارای عرض بیشتر خواهد بود و در یک اتصال دو تیر با عرض متفاوت وجود خواهند داشت.
 
🔺درACI 352 عنوان شده است که چنانچه دو تیر با عرض متفاوت به یک چشمه متصل شوند، می‌توان از متوسط عرض آن‌ها به‌عنوان عرض مؤثر bj استفاده کرد. این مسئله در شکل ضمیمه نمایش داده شده است. همچنین مطابق ACI 318-19 در راستای عمودی این اتصال محصورشده نیست اما می‌تواند پیوسته منظور گردد.
 
‼️ در این مورد خاص باید کنترل خارج از نرم‌افزار انجام شود. 
 
 
...


نام و نام خانوادگي:  
ايميل :  
موبايل :  
آدرس :
متن پيام :  
کد امنیتی :