حداقل بعد ستون‌های بتنی با در نظر گرفتن مهار قلاب‌دار

حداقل بعد ستون‌های بتنی با در نظر گرفتن مهار قلاب‌دار

...

 🔺ازجمله ضوابط مهم درطراحی سازه‌های بتنی مهار آرماتورهای خمشی تیرها در طولی به‌عنوان طول مهاری به جهت تخلیه شدن تنش در آرماتورها می‌باشد. ازجمله روش‌های قابل قبول در آیین‌نامه ACI 318، قلاب 90 یا 180 درجه می‌باشد.
 
🔺روابط محاسبه حداقل طول مورد نیاز به جهت مهار آرماتورهای خمشی با قلاب 90 یا 180 درجه در آیین‌نامه‌ها و کتب مرجع ارائه شده است. اما نکته قابل‌ توجه تغییرات آیین‌نامه ACI 318-19 به نسبت ACI 318-14 است. مطابق روابط ارائه‌شده و شرح آیین‌نامه ACI 318-19، طول مهار قلاب‌دار در این نسخه حدوداً 50 درصد بیشتر از نسخه‌های قبلی نتیجه می‌شود (یعنی 1.5 برابر)!
 
🔺اماطول مهار قلاب‌ دارآرماتورهای خمشی نقش بسزایی در تعیین حداقل بعد ستون‌های کناری و گوشه در سازه‌های بتنی خواهند داشت. برای این منظور در شکل ضمیمه محاسبات مربوط به حداقل بعد ستون برای دو نسخه ACI 318-19 و ACI 318-14 ارائه شده است. نکات مربوط به این محاسبات به شرح ذیل است:
 
1- فرض شده است پوشش جانبی آرماتورهای اصلی عمود بر صفحه قلاب بیشتر از 65mm است (فرض منطقی)،
2- حجم خاموت‌ها در چشمه اتصال به حداقل اندازه‌ی گفته‌شده در آیین‌نامه ACI 318-19 در ضوابط مهار آرماتورها با قلاب استاندارد نخواهد بود، بنابراین ضریب محصوریت ψr=1.6 منظور شده است (فرض منطقی)،
3- به طول مهاری محاسبه‌شده به میزان 50mm اضافه شده است تا حداقل بعد ستون، که به سمت عدد بزرگ‌تر رُند شده است، محاسبه گردد.
 
...


نام و نام خانوادگي:  
ايميل :  
موبايل :  
آدرس :
متن پيام :  
کد امنیتی :