مسکونی بابلسر

مسکونی بابلسر

مسکونی بابلسر

 موقعیت : بابلسر 
کاربری : مسکونی 
زیربنا : 60000 متر مربع 
خدمات : نظارت - بهینه سازی 

 سیستم باربر جانبی : دوگانه قاب خمشی بتن آرمه متوسط با دیوار برشی - بتن آرمه متوسط 
ضخامت سقف ( سانتی متر ) :25
وزن فولاد مصرفی ( کیلوگرم بر متر مربع ) : 45